Lovkrav

Arbejdstilsynet stiller en række krav i forbindelse med deres portanlæg, disse krav kan du finde i nedenstående. Ligeledes findes der et notat skrevet af Arbejdstilsynet som kan findes her.

Bekendtgørelse 1109 samt ændringer som nr. 832 af 1998 siger:

§14

"Det skal ved passendede eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

 

Stk. 2.

Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide:

 

1.  Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en sagkyndig.

2.  Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand.

 

Stk. 3.

Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentaton for gennemførelsen af det seneste eftersyn.

 

Stk. 4.

Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemidel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige".

LF EL-TEKNIQ ApS | CVR: 31 57 80 35  | Tlf.: 54 87 23 32